Jan de Groot is fan s hinnegien.

 

 

Freed, 17 oktober is dochs noch nferwachts s grutte damfreon Jan de Groot ferstoarn.

Ein juny rekke Jan nei it sikehs. Nei ndersyk bliek dat Jan slim siik wie.

Krekt as by it damjen joech Jan de moed net op en sette de striid fuort.

Syn plan wie dat hy de twadde helte fan de damkompetysje fan

De Toer der wer by wze soe.

Oan twa kear ta waard de operaasje fan Jan tsteld.

By de tredde kear kaam it minne nijs, dat de sykte net te bestriden wie.

Hy hie omliedingen krigen sadat hy ths noch in kear lekker ite koe. Syn gedachten wienen noch altyd dat er noch ris yn de Bierhalle komme woe.

Mar al dy plannen waarden him net gund. Jan moast de striid opjaan.

De flagge wie fallen....

 

Jan hat 40 jier by damklup De Toer west. Hy wie 12 jier doet er der by kaam.

Hy hat ferskillende kearen kampioen west fan de 1ste klasse. It wie in spiler dyt dan wer promovearre en dan wer degradearre. Ek it frne jier wie hy wer kampioen fan de 1ste klasse.

It damjen stie by him heech oanskreaun. Al wat jierren ferlyn (1980) wie Jan de gongmakker om simmers troch te damjen mar nei twa jier wie der net folle animo mear foar. Dizze simmer die hy ek wer mei oan it simmertoernoai yn De Gordyk. Hy stie op it momint dat er siik waard boppe-oan yn de B-groep.

By de feestjnen fan De Toer wienen Jan en Japke- in begrip yn it doarp!- de grutte sponsors.

Se misten dr noait.

 

 

 

 

 

Wy sille him nea ferjitte!

 

Hier enkele fragmenten van Jan

 

Wit: W. van Ommen (Oranjewoud) Wit: Sieds Tjepkema

Zwart: Jan de Groot Zwart: Jan de Groot

 

Na 34-30? Won Jan door 18-23; 30x28, Sieds speelde 37-32 waarop

27-32; 38x27, 21x45 Jan reageerde met 22-28; 31x2, 28x50